Artykuł 8 ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), który wejdzie w życie z dniem 6.9.2019 r., zmienia m.in. art. 10 i 14 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592). Kluczowa zmiana polega na przesunięciu o 6 miesięcy terminu złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Ponadto doprecyzowano treść oświadczeń załączanych do wniosku.

Zobowiązani do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji

Zobowiązanymi do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji są:

 • prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów (art. 10 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592);
 • posiadacz odpadów, który przed 5.9.2019 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 14 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592). 

Po zmianie przepisów zobowiązani muszą złożyć stosowny wniosek do właściwego organu w terminie do 5.3.2020 r. To termin o 6 miesięcy dłuższy niż wskazany w ustawie z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592).

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że posiadane pozwolenie zintegrowane wygaśnie w zakresie gospodarowania odpadami a pozostałe decyzje (zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów) wygasną w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów (odpowiednio na podstawie art. 10 i art. 14 ust. 4 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592).

Zakres wymaganego wniosku o zmianę posiadanej decyzji

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592), wnioskodawcy zmian w posiadanych decyzjach zostali zobowiązani do wskazania we wniosku:

 1. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 2. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 3. całkowitej pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 4. proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU). 

Wymagania te nie uległy zmianie. Zakres wniosku jest dokładnie taki sam jak określony w ustawie z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592).

Wymagane załączniki do wniosku o zmianę posiadanej decyzji 

Przepisy art. 14 ust. 2 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) zawierają wykaz wymaganych załączników do przedmiotowego wniosku o zmianę decyzji. Ustawodawca przepisami ustawy z 19.7.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) zmienił brzmienie art. 14 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592), odnoszące się do wymaganych oświadczeń.

Nie uległa zmianom wymagalność następujących załączników do wniosku:

 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 OdpadyU;
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 OdpadyU;
 • oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 OdpadyU;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c OdpadyU
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Przepisy ustawy z 19.7.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) zmieniły natomiast brzmienie załączanych do wniosku dwóch oświadczeń.

Pierwsze z nich to oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

 1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie OdpadyU, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 OdpadyU, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. Przed zmianą oświadczenie nie odnosiło się ani do krotności kary ani do jej wysokości.

Drugie ze zmienionych oświadczeń, wskazuje, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

 1. w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
 2. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 OdpadyU, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

– za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.