Strategia walki z Ministerstwa Zdrowia z pandemią Covid-19 – jesień 2020 wprowadza m.in. zmiany dotyczące 3 poziomów zabezpieczenia szpitalnego w celu skutecznego przeciwdziałania epidemii COVID-19.

W przypadku poziomu pierwszego zabezpieczenia szpitalnego sprecyzowano, że we wszystkich szpitalach będących w sieci szpitali (PSZ) należy wydzielić miejsca umożliwiające przyjęcie pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie. W powyższej sytuacji podstawą jest wydanie przez wojewodów poleceń na podstawie art. 11 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374, dalej: KoronawirusU) oraz wydanie wytycznych określających standard miejsca do izolacji.

Poziom drugi dotyczy zabezpieczenia w szpitalach miejsc leczenia pacjentów z COVID-19 w oddziałach zakaźnych/obserwacyjnozakaźnych na zasadzie poleceń wojewodów (art. 11 KoronawirusU). W przypadku oddziałów zakaźnych/obserwacyjnozakaźnych określono warunki udzielania świadczeń na ww. oddziałach ujmując m.in. możliwość udzielania świadczeń w zakresach: choroby zakaźne i interna oraz wydzielenie pawilonu lub bezkolizyjne wydzielenie traktów dla pacjentów z COVID-19.

Odnosząc się do poziomu trzeciego, należy zauważyć, że sprecyzowano zmniejszenie obecnej liczby szpitali wielospecjalistycznych dla pacjentów z COVID-19 do 9 szpitali wysokospecjalistycznych oraz założono zwiększenie liczby zespołów transportowych. Należy nadmienić, że szpitale zakwalifikowane do trzeciego poziomu zabezpieczenia mają również możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresach chirurgii ogólnej, położnictwa, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz kardiologii.

Strategia została ogłoszona przez Ministra Zdrowia 3.9.2020 r.