Można się zatem spodziewać, że jeszcze przed końcem 2019 r. zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie uwzględniające przelicznik z ww. Komunikatu zastępujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2477)

Kurs złotego w stosunku do euro wynikający z przeliczenia kwot zawartych w Komunikacie został ustalony na niższym niż obecnie poziomie, tj. 4,2693 zamiast dotychczasowego 4,3117. To oznacza, że także podstawowy próg stosowania ZamPublU, tj. 30 000 euro, określony w art. 4 pkt 8 ZamPublU po przeliczeniu na złoty polski będzie niższy.

Równowartość nowych progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) przedstawia poniższa tabela 2.

Tabela 2. Równowartość progów unijnych wyrażonych w walucie polskiej (złotych) od 1.1.2020 r.

Próg unijny w euro

Równowartość w złotych polskich

139 000

593 433

214 000

913 630

428 000

1 827 260

5 350 000

22 840 755

750 000

3 201 975