Kurs złotego w stosunku do euro wynikający z nowego rozporządzenia obowiązujący od 1.1.2020 r. został ustalony w wysokości tj. 4,2693, czyli jest niższy niż dotychczasowy 4,3117. To oznacza, że podstawowy próg stosowania ZamPublU tj. 30 000 euro netto określony w art. 4 pkt 8 ZamPublU po przeliczeniu na złoty polski jest niższy i wynosi 128 079 zł netto.

Podkreślić należy, że na mocy § 2 rozporządzenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tj. przed 1.1.2020 r.) zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.