„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” opublikowano w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 243 (dalej: Program działań). Nowa regulacja zastępuje program działań wprowadzony w życie 27.7.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339). Nowy program działań przyjęto w trybie odrębnym, uzasadnianym „pilną potrzebą doraźnej aktualizacji, w związku z bieżącą sytuacją pogodową”.

Kontekst i tryb programu działań

Do opracowania i przyjęcia programu działań obligują przepisy ustawy z 20.7.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWod). Program działań ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (art. 104 ust. 1 PrWod).

Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję rolną (w tym działy specjalne produkcji rolnej) oraz prowadzące działalność, w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane nawozy (art. 107 w zw. z art. 102 ust. 1 PrWod).

Kontroli stosowania program działań przez zobowiązane podmioty dokonuje właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 108 ust. 1 pkt. 1 PrWod).

Projekt programu działań opracowuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa (art. 106 ust. 1 PrWod). Rada Ministrów przyjmuje program działań, w drodze rozporządzenia (art. 106 ust. 4 PrWod). Program działań podlega przeglądowi co 4 lata oraz w razie potrzeby aktualizacji (art. 106 ust. 5 PrWod).

Obowiązujący od 15.2.2020 r. program działań przyjęto w trybie odrębnym po niespełna 2 latach obowiązywania poprzedniego programu. Nowy program działań ma charakter aktualizacji doraźnej.

Zmiany w programie działań

Inicjatorem nowego programu działań był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgłosił on potrzebę pilnej, doraźnej aktualizacji programu działań „w związku z bieżącą sytuacją pogodową”. Wprowadzona do programu zmiana wydłuża dopuszczalny okres stosowania nawozów.

Standardowym terminem rozpoczęcia stosowania nawozów jest 1 marca. W związku z wyjątkową sytuacją pogodową jaka charakteryzowała 2019 r., który był najcieplejszym rokiem w Polsce od 1951 r. i najprawdopodobniej najcieplejszym od połowy XIX w., inicjator zmian w programie działań wskazał, że:

  • uprawy ozime nie weszły w stan głębokiego spoczynku i cały czas są w stanie powolnej wegetacji pobierając azot z gleby, co prowadzi do zmniejszenia zdolności roślin do szybkiego wejścia w okres intensywnego wzrostu i rozwoju wiosną;
  • bez nawożenia azotowego wykonanego w odpowiednim terminie i właściwej dawce nie jest możliwe uzyskanie wysokich, dobrej jakości plonów.

Stąd powstała potrzeba zmiany dotycząca stosowania terminów stosowania nawozów, zawartych w tabeli 2 w ust. 1 rozdz. 1.3. programu działań. Na 2020 r. wprowadzono odstępstwo od zasady rozpoczęcia nawożenia z dniem 1 marca i dopuszczającego rozpoczęcie nawożenia od dnia 15 lutego. Wprowadzone odstępstwo obejmuje nawożenie gruntów ornych z uprawami ozimymi, trwałymi, wieloletnimi oraz trwałych użytków zielonych.

Poniżej przedstawiono tabelę, której dotyczy zmiana z objaśnieniem dotyczącym wprowadzonego odstępstwa w 2020 r.

1.3. Okresy nawożenia

Na gruntach rolnych nawozy stosuje się w terminach określonych w tabeli 2.

Tabela 2. Terminy stosowania nawozów

Rodzaj nawozów

Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe mineralne

i

nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

Grunty orne

1 marca
20 października

1 marca
31 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu

1 marca
15 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu

1 marca
25 października

Uprawy trwałe

1 marca
31 października

1 marca
30 listopada

Terminu rozpoczęcia stosowania nawozów określonego w tabeli 2 nie stosuje się w 2020 r. dla gruntów ornych z uprawami ozimymi, upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych. Terminem rozpoczęcia stosowania nawozów w 2020 r. jest dzień 15 lutego.