Przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 15 lipca 2020 r. pakiet inicjatyw podatkowych ma na celu zwiększenie sprawiedliwości podatkowej poprzez nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości w tej dziedzinie. Jednocześnie w pakiecie położono nacisk na uproszczenie przepisów i procedur podatkowych, aby poprawić warunki dla przedsiębiorstw w całej UE.

Przedstawiony pakiet podatkowy dotyczy trzech odrębnych, ale powiązanych inicjatyw:

  1. Działania w zakresie podatków mających na celu uproszczenie systemu podatkowego oraz jego sprawiedliwsze i lepsze dostosowanie do nowoczesnej gospodarki w nadchodzących latach. Działania te ułatwią życie uczciwym podatnikom poprzez usunięcie przeszkód na każdym etapie, począwszy od rejestracji po składanie deklaracji podatkowych, płatności, weryfikację i rozstrzyganie sporów; 
  2. Wniosku w sprawie współpracy administracyjnej (DAC 7) rozszerzającego przepisy UE w zakresie przejrzystości podatkowej na platformy cyfrowe, tak aby podmioty dokonujące transakcji sprzedaży towarów lub usług na platformach płaciły należytą stawkę podatku. Nowy wniosek zapewni automatyczną wymianę przez państwa członkowskie informacji na temat przychodów generowanych przez sprzedawców na platformach internetowych;
  3. Komunikatu w sprawie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych skupiający się na propagowaniu sprawiedliwego opodatkowania i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podatkowej w UE i na skalę globalną. Komisja  zaproponowała reformę kodeksu postępowania, który ma na celu przeciwdziałanie konkurencji podatkowej i szkodliwym praktykom podatkowym w UE.  Zaproponowała też ulepszenie w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy, dotyczącym państw spoza UE, które odmawiają przestrzegania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm. Przedstawiono również podejście UE do współpracy w dziedzinie opodatkowania z krajami rozwijającymi się, zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Komisja będzie również pracować nad nowym podejściem do opodatkowania działalności gospodarczej, aby sprostać wyzwaniom gospodarki cyfrowej i zapewnić, by wszystkie przedsiębiorstwa wielonarodowe płaciły należyte podatki.