Osoby składające PIT-28

Zenanie PIT-28 „Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy” -należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia rozliczanego roku. Znaczenie ma miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Do rozliczenia za 2020 r. należy stosować formularz PIT-28 w wersji 23.

Z rozliczenia PIT-28 korzystają podatnicy (osoby fizyczne) uzyskujący przychody z:

1) jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym;

2) działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym;

3) najmu tzw. prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce bądź za granicą;

4) sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym.

W zeznaniu PIT-28 podatnicy wykazują wysokość uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń oraz należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą od przychodów odliczyć stratę z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenie społeczne, a także wydatki mieszkaniowe (w ramach ulgi mieszkaniowej) a także darowizny na cele przewidziane w ustawie. Dokonywane odliczenia należy najpierw wykazać w załączniku PIT-O lub PIT-D (w przypadku ulgi mieszkaniowej) i wykazane w nich kwoty (w wysokości do określonych limitów przewidzianych w ustawie) przenieść do zeznania PIT-28.

Rozliczając zeznanie PIT-28 można skorzystać z odliczenia:

  • ulgi internetowej,
  • darowizny przekazanej na cele publiczne,
  • darowizny przekazanej na cele kultu religijnego,
  • darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • darowizny przekazanej szkołom na cele kształcenia ustawicznego (na edukację),
  • darowizny na cele walki z  COVID-19,
  • wydatków rehabilitacyjnych z tytułu oddania krwi,
  • ulgi termomodernizacyjnej, a także
  • wpłaty na IKZE.

Można także od ryczałtu odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczanie darowizn przewidzianych na walkę z COVID-19

W rozliczeniu PIT-28 nowością jest możliwość odliczania darowizn przewidzianych na walkę z COVID-19, o których mowa w art. 57b i 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Za 2020 r. podatnik może odliczyć od przychodu darowizny przekazane od 1.1.2020 r. do końca 2020 roku, na przeciwdziałanie COVID-19:

1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

3) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;

4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej; a także

5) Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19.

Od przychodu podatnik może odliczyć także darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od 1.1.2020 r. do końca roku:

1) organom prowadzącym placówki oświatowe;

2) organizacjom pożytku publicznego – z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczeiu podlega – w przypadku tych darowizn, przekazanych:

1) do 30.4.2020 r. – kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

3) od 1.6.2020 r. do 30.9.2020 r. – kwota odpowiadająca wartości darowizny;

4) od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. – kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny.

Wierzytelności i zobowiązania wynikające z transakcji handlowych

W zeznaniu PIT-28 za 2020 r. wykazuje się również po raz pierwszy zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych (część G. zeznania), o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmniejszenia przychodów można dokonać, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta (sekcja G.1.). Zmniejszenie przychodów wykazuje się według poszczególnych stawek (sekcja G.2.). Natomiast zwiększenia przychodów dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane (sekcja G. 3.) i również wykazuje się zwiększenie przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu (sekcja G.4.). W części H. zeznania wykazuje się przychody po zmniejszeniach bądź zwiększeniach o wartość wierzytelności lub zobowiązań według opodatkowania poszczególnymi stawkami.

Przekazanie 1% OPP

Warto przypomnieć, że podatnicy rozliczający PIT-28 mogą w tym zeznaniu również wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Forma złożenia PIT-28

W projekcie rozporządzenia wprowadzającego zmiany w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, przewiduje się opatrzenie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zeznania PIT-28. Planowany termin wejścia zmian przewidziany jest na 15.2.2021 r., jednak rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane. Zenanie PIT-28 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie. Składając PIT-28 w formie elektronicznej można skorzystać z usługi Twój e-PIT bądź e-deklaracji. Przy czym z usługi Twój e-PIT nie mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą.