W odniesieniu do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU) zmiana polega na dodaniu celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste i odpowiadającej mu stawki procentowej. Nowym celem jest oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości przeznaczone na te cele. Stawka procentowa wyniesie 1% ceny.

W odniesieniu do ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.; dalej: PrzeksztUżytkWieczU) zasadnicza zmiana dotyczy bonifikat przy opłatach jednorazowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa. Zgodnie z dodanym przepisem, jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w ustawie, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty, uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

W przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie nowelizacji, właściwy organ udzielił bonifikaty w myśl dotychczasowych przepisów ustawy, a wojewoda wydał po wejściu w życie nowelizacji zarządzenie w sprawie podwyższenia bonifikat, właściwy organ jest obowiązany do zwrotu części wniesionej opłaty jednorazowej, uwzględniając wysokość bonifikaty wynikającej z zarządzenia.

Subiektywnym okiem praktyka: kolejne nowelizacje ustawy uchwalane w ekspresowym trybie potwierdzają, że PrzeksztUżytkWieczU zawiera wiele niejasności interpretacyjnych, wątpliwości konstytucyjnych i niedoróbek legislacyjnych. Kolejne zmiany nie przyczynią się do bezproblemowego stosowania ustawy.