• Efektem wprowadzanych zmian ma być usprawnienie prac Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym efektywniejsza obsługa beneficjentów. 
 • Celem nowelizacji jest też zminimalizowanie prawdopodobieństwa występowania nieprawidłowości przy wykorzystaniu przez beneficjentów środków pomocowych przekazywanych im przez PARP. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to instytucja, której celem jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest w związku z tym zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze też aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr. Na działalność PARP przeznaczone są znaczne środki finansowe, dlatego też powinna być ona sprawnie zarządzana, a jej funkcjonowanie powinno opierać się o stabilne ramy prawne. Omawiana nowelizacja ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. nr 109 poz. 1158 ze zm., dalej jako UtwPARPU) ma w związku z tym na celu dostosowanie przepisów dotyczących PARP do przepisów unijnych dotyczących finansowania działań będących w kompetencji Agencji.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dwóch unijnych rozporządzeń: rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L 187/1 z 2014 r.) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L 352/1 z 2013 r.).

Zidentyfikowane problemy

Główne problemy związane z dotychczasowym działaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczą:

 • niepełnego ustawowego wykazu działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w stosunku do zadań nakładanych na Agencję w aktualnym okresie finansowania ze środków Unii Europejskiej 2014-2020;
 • braku synchronizacji przepisów ustawy o utworzeniu PARP z obowiązującymi przepisami unijnymi w zakresie definicji MŚP oraz zasadami udzielania pomocy de minimis;
 • braku odpowiedniego ustawowego instrumentarium Agencji koniecznego do zapewnienia efektywności wykonywania przez nią zadań;
 • nieadekwatności ustawowego systemu nadzoru nad działalnością Agencji do aktualnych mechanizmów w zakresie programowania i kontroli jej działalności (np. mechanizmy kontroli wydatkowania środków unijnych przez Instytucję Zarządzającą IZ i Pośredniczącą IP);

Zmiany, jakie wprowadza nowelizacja można podzielić na trzy grupy:

 1. zmiany z zakresie realizowanych przez Agencję działań; 
 2. zmiany usprawniające działanie Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;  
 3. zmiany w systemie nadzoru nad działalnością PARP. 

Efektem wprowadzanych zmian ma być usprawnienie prac Agencji, w tym efektywniejsza obsługa beneficjentów. Celem ustawodawcy jest także zminimalizowanie prawdopodobieństwa występowania nieprawidłowości przy wykorzystaniu przez beneficjentów środków pomocowych, rozdysponowywanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zmiany z zakresie realizowanych przez Agencję działań

Uzupełnieniu uległy ustawowe zadania Agencji oraz sposób ich realizacji. Zmiany objęły m.in. zakres wdrażania instrumentów finansowych oraz możliwości przyznawania pomocy finansowej w formie nagród. Ustawodawca potwierdził także możliwość realizacji działań w zakresie współpracy rozwojowej w porozumieniu z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz zaangażowania Agencji w realizację programów międzynarodowych. Dzięki zmianom przepisów Agencja uzyskała także możliwość realizacji zadań na podstawie umów o wspólne przedsięwzięcie, zawieranych z innymi podmiotami.

Zmiany usprawniające działanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Najważniejsze zmiany, jakie mają na celu usprawnienie prac Agencji to:

 • uzupełnienie definicji pracownika o pracownika tymczasowego,
 • usprawnienia procesu rekrutacji na wolne stanowiska w Agencji,
 • wzmocnienia kompetencji i uprawnień Agencji w zakresie weryfikacji danych podmiotów ubiegających się o pomoc, możliwości wstrzymania wypłaty pomocy finansowej i odmowy udzielenia pomocy finansowej w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym,
 • zwolnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z opłat sądowych i opłat w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach związanych z odzyskiwaniem przez Agencję udzielonej pomocy finansowej oraz w sprawach zamówień publicznych,
 • umożliwienia Agencji nieodpłatnego dostępu do rejestrów publicznych prowadzonych przez podmioty realizujące zadania publiczne,
 • doprecyzowania kwestii powiązań kapitałowych lub osobowych u beneficjentów pomocy,
 • wprowadzenia konieczności wyrażania zgody instytucji nadzorujących programy pomocowe, na umorzenie wierzytelności Agencji,
 • wprowadzenia nowej formy pomocy finansowej w formie nagród w rozumieniu przepisów unijnych.

Zmiany w systemie nadzoru nad działalnością PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jedyną agencją wykonawczą, poza Agencją Mienia Wojskowego, w której działa rada nadzorcza. Nowelizacja zakłada likwidację rady nadzorczej PARP. Według ustawodawcy są inne mechanizmy pozwalające na skuteczny nadzór nad pracami Agencji, w tym nadzór wydatkowania środków unijnych przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą, czy też zatwierdzanie dokumentów programowych i sprawozdawczych przez ministra właściwego ds. Gospodarki.