Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 28.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) i ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.). W wyniku tych zmian ustawa dokonuje opodatkowania dochodów osiąganych z nieruchomości, w tym także z tytułu przekazania jej w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze .

Ważne
Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów, o których mowa w ust. 1, z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Podatek wynosić będzie 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc i będzie go trzeba uiścić w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zastosował te same rozwiązania jak przy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1.1.2019 r.

Ustawa trafiła do Prezydenta i oczekuje na podpis.