Proponowany projekt zakłada, że Krajowy Zasób Nieruchomości (dalej: KZN) będzie mógł pozyskiwać do zasobu nieruchomości stanowiące własność lub oddane w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz instytutów badawczych. Za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości.

Podmioty, o których mowa, także zostaną objęte obowiązkiem sporządzania i przesyłania do KZN wykazów nieruchomości.

Na potrzeby KZN mają być przekazywane także grunty znajdujące się w zasobie nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Mienia Wojskowego.

Zmiany mają także dotyczyć obowiązku sporządzania i przesyłania wykazów nieruchomości.

Nowelizacja zakłada, że wykazy nie będą obejmowały nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia, nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego, takie jak grunty zajęte przez pas drogowy, pokryte wodami, infrastrukturą kolejową. Z przepisów ustawy mają zostać wyłączone gruntu, których gospodarowaniem zajmują się Lasy Państwowe.

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł na potrzeby związane z realizacją ustawy tworzyć spółki celowe. Udostępnianie nieruchomości z KZN będzie się mogło także odbywać na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.