W szczególności uchwalone zmiany dotyczą następujących ustaw:

  • ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.) – na nowo zdefiniowano pojęcie ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu, uznano, że do trzech lokali wyodrębnionych w budynku do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) o współwłasności;
  • ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) – doprecyzowano, że wydanie pozwolenia na budowę w przypadku prawa użytkowania wieczystego nie może być uzależniane od  zgodności zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego;
  • ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.) – rozszerzono zakres przedmiotowy ustawy w odniesieniu do gruntów zabudowanych budynkami przeznaczonymi na cele mieszkalne, które są także zabudowane budynkami o innym charakterze, o ile łączna powierzchnia użytkowa tych budynków nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tych gruntach. Doprecyzowano, że opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2019 r., jeśli została wniesiona w odniesieniu do gruntów objętych przekształceniem, jest z urzędu zaliczana jako opłata przekształceniowa. Wprowadzono także nowy rodzaj bonifikaty w wysokości 99% udzielanej obowiązkowo na wniosek;
  • ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) – dodano przepis stanowiący podstawę do pobierania opłaty za zmianę celu użytkowania wieczystego. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego występuje właściwy organ albo użytkownik wieczysty. Za zmianę celu użytkowania wieczystego strony mogą ustalić jednorazową opłatę na rzecz właściciela nieruchomości, nie wyższą niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;
  • ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 ze zm.) – w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego Krajowy Zasób Nieruchomości (dalej: KZN) będzie mógł tworzyć spółki celowe wnosząc nieruchomość wchodzącą w jego skład, jako aport. Sporządzanie i przekazywanie wykazów nieruchomości do KZN nie będzie dotyczyć gruntów zajętych przez pas drogowy, pokrytych śródlądowymi powierzchniowymi wodami płynącymi lub powierzchniowymi wodami stojącymi, infrastrukturą kolejową, zajętych na prowadzenie działalności statutowej przez Pocztę Polską S.A, wykorzystywanych na świadczenie usług powszechnych. Krajowy Zasób  Nieruchomości będzie mógł pozyskiwać do zasobu nieruchomości stanowiące własność lub oddane w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz instytutów badawczych. Za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości. Z przepisów ustawy mają zostać wyłączone grunty, których gospodarowaniem zajmują się Lasy Państwowe. Nieruchomości wchodzące w skład KZN mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.