Zgodnie z nowo zdefiniowanym pojęciem ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu, uznano, że ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę, albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Ustawodawca zdecydował, że w stosunku do trzech lokali wyodrębnionych w budynku do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy:

  • ustawy z 23.4.1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i 
  • ustawy z 17.11.1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) o współwłasności.