W wyniku nowelizacji dokonano m.in. zmiany brzmienia przepisu GospNierU dotyczącego odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu gospodarowania nieruchomościami.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności oraz umarzania należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu gospodarowania nieruchomościami, przypadającymi Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej dokonuje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, za zgodą wojewody.

Ponadto wprowadzono przepis, na podstawie którego możliwe będzie pobieranie opłaty za zmianę celu użytkowania wieczystego. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego występuje właściwy organ albo użytkownik wieczysty.

Za zmianę celu użytkowania wieczystego strony mogą ustalić jednorazową opłatę na rzecz właściciela nieruchomości, nie wyższą niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata będzie miała charakter jednorazowy i będzie płatna na rzecz właściciela nieruchomości w wysokości nie wyższej niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Wprowadzono także modyfikację przepisów dotyczących podziału nieruchomości. W myśl nowelizacji niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu ‒ niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości będzie także możliwy dla realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.