W aktualnym stanie prawnym zgodnie z § 6 NagrNauczR wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny, składa dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole a organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  1. imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
  2. datę i miejsce jego urodzenia;
  3. staż pracy w szkole;
  4. stanowisko i miejsce pracy;
  5. wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;
  6. informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;
  7. uzasadnienie;
  8. datę i podpis składającego wniosek.

W projekcie rozporządzenia nowelizującego proponuje się dodanie nowego przepisu § 9a, zgodnie z którym kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. W takiej sytuacji przepisów § 6 i 7 nie będzie się stosowało. Celem dodania nowej ścieżki przyznawania nagród kuratora jest możliwość bezpośredniego wyróżnienia i docenienia pracy nauczycieli, z którymi organy sprawujące nadzór pedagogiczny miały możliwość współpracy w ramach wykonywanych zadań.

Inne zmiany zaproponowane w rozporządzeniu mają charakter redakcyjny, porządkujący oraz dostosowujący treść rozporządzenia do zmian w prawie oświatowym (zmiany w zakresie podstaw programowych, podstaw programowych kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i szkolnictwa artystycznego). Zmianie ulega również brzmienie ust. 2 w § 3 i ust. 4 w § 5 rozporządzenia w związku z nieistniejącymi już zakładami kształcenia nauczycieli.

Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia zmieniającego został wysłany do konsultacji międzyresortowych i do opiniowania z partnerami społecznymi.