Najważniejsze założenia projektu:

 • w zakresie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych proponuje się, by zgodę wydawał, nie tak jak to ma miejsce teraz minister, ale organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 
 • stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie możliwe, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynie 5 lat; 
 • proponuje się, aby projekt budowlany składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu technicznego;

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, będą tą częścią projektu budowlanego, która zatwierdzana będzie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Projekt techniczny niezatwierdzany na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę będzie przedkładany do organu nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego, tj. na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wystąpienia z wnioskiem o udzielenie.

 • zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych; 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

 • organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, będzie obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy: 
  • oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o  zezwoleniu na budowę, 
  • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
  • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana;
 • w następstwie zmian zostanie dokonany podział obiektów budowlanych na: 
  • takie, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, 
  • takie, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, 
  • takie, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, 
  • wykonywanie robót budowlanych, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia,
  • wykonywanie robót budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia;
 • nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagać będzie zgłoszenia budowa m.in.: 
  • wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 
  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, 
  • oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 mna dobę; 
  • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa min: obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk, obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych, ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • zostanie określony katalog o charakterze numerus clausus pac budowlanych, dla których konieczne będzie ustanowienie będzie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
 • w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne. 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa, ma być prowadzone na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego w odniesieniu do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane lub w stosunku, do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Projekt ma trafić Biura Legislacyjnego Sejmu celem zaopiniowania.