Zdaniem wnioskodawcy celem projektowanych zmian jest m.in. powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, w tym korytarzy transportowych, także na terenach po liniach kolejowych, co do których została już wydana decyzja o ich likwidacji. Z kolei jak podaje strona premier.gov.pl (https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-kolejowym-oraz-niektorych-1.html, dostęp: 18.10.2019.), możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy i ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

Projektowana ustawa ma na celu powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, w tym w ramach korytarzy transportowych. Projekt zakłada stworzenie mechanizmów prawnych, które utrudnią zarządcy likwidację linii kolejowych (przywrócono wymóg zgody właściwego ministra) oraz motywują do zagospodarowania gruntów na byłych lub obecnych liniach kolejowych na potrzeby zarządzania i udostępniania linii kolejowych. Oczekiwanym efektem jest powstrzymanie likwidacji infrastruktury po liniach kolejowych i umożliwienie odbudowy i udostępnienia obecnie nieeksploatowanych lub wygaszanych linii kolejowych (https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r8050414584,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-kolejowym-oraz-niektorych-innych-u.html, dostęp: 18.10.2019).

Uściślono, że wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji kolejowej skutkuje uzyskaniem przez PLK lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane także w zakresie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii.

Sprecyzowano termin ustalenia odszkodowania z tytułu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, której skutkiem jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu oraz związanych z nim: układu drogowego lub urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Wysokość odszkodowania ma ustalać wojewoda, w drodze decyzji, w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. Wskazano także możliwość wypłaty zaliczki, w przypadku odwołania się od decyzji, w wysokości 70% odszkodowania określonego w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Grunty pozostałe po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach kolejowych wraz z zabudowaną infrastrukturą mogą być przekazane w użyczenie jednostkom samorządu terytorialnego na cele transportowe za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, wyrażoną w drodze decyzji.