Ulga na start a zwolnienie z ZUS w ramach tarczy

Pierwszą zmianą, jaką wprowadza tzw. tarcza 3.0 , jest objęcie zwolnieniem ze składek ZUS również osób korzystających z tzw. ulgi na start.

Dotychczasowa treść przepisów tarczy antykryzysowej powodowała, że osoby korzystające z 6-miesięcznego zwolnienia w ramach ulgi na start, nie zostały objęte zwolnieniem w ramach pomocy antykryzysowej. Osoby takie zobowiązane były zatem do kontynuowania opłacania pełnej składki zdrowotnej.

Najnowsza nowelizacja tarczy antykryzysowej zmienia ten stan rzeczy. Nowe przepisy zwalniają z opłacania składki zdrowotnej również osoby korzystające z ulgi na start.

Limit przychodowy i limit dochodowy

Przypomnijmy, że obowiązujące od początku kwietnia przepisy, w odniesieniu do osób samozatrudnionych uzależniały uzyskanie zwolnienia ze składek ZUS od spełnienia kryterium przychodowego. Zgodnie z tym kryterium, przedsiębiorca niezatrudniający żadnych pracowników, mógł skorzystać ze zwolnienia z ZUS jedynie wówczas, gdy jego przychody, osiągnięte w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem, nie przekroczyły kwoty 15 681 zł.

Celem najnowszej nowelizacji tarczy antykryzysowej (tarczy 3.0) było poszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia składkowego. Zgodnie z nowymi przepisami, zwolnieniem z ZUS zostali zatem objęci również Ci samozatrudnieni, których przychody przekraczają kwotę 15 681 zł. W przypadku takich osób, spełniony musi zostać jednak również dodatkowy warunek. Zwolnienie z ZUS przysługiwać będzie bowiem tylko wtedy, gdy miesięczny dochód przedsiębiorcy nie przekracza 7000 zł.

Pierwotna wersja przepisów zakładała jednak, że limit dochodowy w wysokości 7000 zł nie będzie się odnosił – jak ma to miejsce w przypadku limitu przychodowego – do pierwszego miesiąca objętego wnioskiem, lecz zawsze do dochodu uzyskanego w miesiącu lutym 2020 roku.

Poprawki wprowadzone do ustawy zmieniły treść tego przepisu. Zgodnie z uchwaloną wersją ustawy, na potrzeby limitu dochodowego ostatecznie uwzględniany będzie dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek. Będzie to więc ten sam miesiąc, dla którego liczymy limit przychodowy.

Zgodnie zatem z nowymi przepisami, przedsiębiorca uzyska prawo do zwolnienia ze składek ZUS w przypadku, gdy:

  • jego przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczył kwoty 15 681 zł, albo gdy 
  • jego przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, przekroczył kwotę 15 681 zł, a jego dochód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie przekroczył kwoty 7000 zł. 

Co istotne, osoby które uzyskają prawo do zwolnienia na podstawie nowych przepisów, zostaną zwolnione ze składek ZUS jedynie za dwa miesiące, tj. za kwiecień i maj 2020 roku. Osoby takie nie będą mogły zatem wnioskować o zwolnienie składkowe za miesiąc marzec.

Osoby, które spełniają warunki do uzyskania zwolnienia na nowych zasadach, powinny złożyć nowy wniosek RDZ o zwolnienie ze składek ZUS.

Źródło:

www.zus.pl