W ustawie z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) rozstrzygnięto, iż opłata roczna za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: „GospNierU”) będzie podlegała wniesieniu w terminie do 30.6.2020 r.

Niezależnie od powyższego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa uzyskał kompetencję do określenia ‒ w drodze rozporządzenia ‒ późniejszego terminu wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., mając na względzie:

  • okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19; oraz 
  • skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie przekroczył roku 2020.

W przypadku jednak, gdy termin wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU, na wniosek złożony przed 1.4.2020 r. upływa przed 30.6.2020 r., należna opłata podlegać będzie wniesieniu w (przedłużonym) terminie, tj. do 30.6.2020 r.

Jednocześnie, w przypadku, gdy termin wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU upływa przed terminem określonym w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, należna opłata podlegać będzie wniesieniu w terminie określonym w tym rozporządzeniu.

W obu zaś opisanych wyżej przypadkach, jak również w sytuacji, gdy termin ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU upływa w dniu, w którym upływa bądź to termin wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., tj. 30.6.2020 r., bądź też termin określony na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zastosowanie znajdzie przepis art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU, tzn. na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, właściwy organ będzie mógł ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający jednakże danego roku kalendarzowego.