Od 1.1.2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS). Mają oni obowiązek przygotowania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa KAS. Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.; dalej: RachunkU).

Podatnicy, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (lub są wpisani do innych rejestrów KRS) sporządzają sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej, zgodnej ze strukturami logicznymi w wersji 1_2, opublikowanymi w BIP Ministerstwa Finansów-Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują je do Szefa KAS.

Sprawozdania do Szefa KAS można składać z wykorzystaniem:

– interfejsu programistycznego (więcej informacji w zakładce e-Sprawozdania Finansowe/Pliki do pobrania – https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pliki-do-pobrania/

– bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (umożliwia ich sporządzenie w wersji struktury 1_2, zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do RachunkU – https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/).

Jednocześnie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Zmiana dotyczy tylko tych podatników, którzy dotychczas przekazywali sprawozdania finansowe do naczelników urzędów skarbowych.