Obowiązek serwisowania i wykaz serwisantów

Podatnik używający kas (online, z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) jest obowiązany do wyboru oraz korzystania z usług podmiotu prowadzącego serwis, widniejącego w wykazie serwisantów, który jest opublikowany i na bieżąco aktualizowany. Ten wykaz prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP MF, w postaci elektronicznej – jest to wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów). Wykaz zawiera dla konkretnego serwisanta numer jego identyfikatora oraz listę typów kas, do których posiada uprawnienia wraz z datą (przy każdym typie) ważności uprawnienia dla tego typu kasy.

Uprawnienia serwisanta można sprawdzić na portalu podatkowym pod adresem.

https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/

Zmiana serwisu

Od 1.7.2019 r. zmiany podmiotu prowadzącego serwis, podatnik może dokonać bez uprzednio uzyskanej zgody podmiotu prowadzącego serwis główny (wcześniej zgoda była wymagana). O tej zmianie jest zobowiązany zawiadomić podmiot prowadzący serwis główny w ciągu 5 dni od jej dokonania. Nie ma obowiązku powiadamiania o tej zmianie naczelnika urzędu skarbowego. Dokonując wyboru podmiotu prowadzącego serwis kas należy sprawdzić, czy serwisant z tego (nowego) podmiotu znajduje się w wykazie, o którym wspomnieliśmy wcześniej.

Nowe obowiązki podatników

Ministerstwo Finansów mając na uwadze konieczność weryfikacji prawidłowości działania użytkowanych przez podatników kas rejestrujących (wszystkich rodzajów) zobowiązało podatników do poddawania kas w terminach określonych w przepisach, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas. Podatnicy są zobowiązani do dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas nie rzadziej niż co 2 lata, tak jak dotychczas.

Podatnik, w okresie zawieszenia działalności, jeśli nie prowadzi w tym okresie ewidencji, nie ma obowiązku dokonywania przeglądów technicznych, natomiast po wznowieniu działalności a przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji należy przegląd wykonać.

Kasy online oddane w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze muszą być również, przed ich fiskalizacją, poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Niedopełnienie przez podatnika obowiązku poddawania kas przeglądom technicznym w obowiązujących terminach – nie rzadziej niż co 2 lata – wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 300 zł.

Jeśli przegląd kasy nie zostanie wykonany w okresie 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na tej kasie oraz podatnik wcześniej skorzystał z odliczenia (lub zwrotu) na zakup tej kasy – obowiązany będzie do zwrotu tego odliczenia (lub zwrotu) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Obowiązki serwisów

Obecnie serwisant wykonuje przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia kasy do przeglądu (dotychczas było to 5 dni). Serwisant ma obowiązek dodatkowo, podczas obowiązkowego przeglądu, sprawdzić poprawność ustawień zegara kasy (wcześniej nie było tego obowiązku).

Przegląd techniczny jest odnotowywany w książce kasy oraz zarejestrowany jako zdarzenie w pamięci fiskalnej – w przypadku kas online. Do książki kasy dołącza się zalecenia pokontrolne oraz kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie tego przeglądu.

Serwis składa wykaz przeglądów w kasach do organu podatkowego

Podmioty prowadzące serwis kas, zobowiązane są składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykaz wykonanych przeglądów technicznych w kasach z kopią papierową i z kopią elektroniczną w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej. Z tych informacji organy podatkowe z łatwością ustalą podatników, którzy nie zachowali terminu do dokonania przeglądu.