W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 495 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.3.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 415 ze zm.; dalej: rozporządzenie).

Jak wynika z art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE z 20.12.2013 r. L 347/487), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych udziela się rolnikom, grupom rolników lub grupom rolników i innych zarządców gruntów, którzy dobrowolnie podejmują się przeprowadzenia operacji obejmujących jedno lub większą liczbę zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych dotyczących gruntów rolnych, które mają zostać określone przez państwa członkowskie, w tym dotyczących, ale nie tylko, użytków rolnych określonych w art. 2 tego rozporządzenia . W należycie uzasadnionych przypadkach, aby osiągnąć cele środowiskowe płatności te mogą być udzielane innym zarządcom gruntów lub grupom takich osób.

Zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia, rolnik lub zarządca, któremu przyznano wspomniana wyżej płatność, który zobowiązał się do kontynuowania realizacji wspomnianego wyżej zobowiązania podjętego przez innego rolnika lub zarządcę, realizuje przejęte zobowiązanie do końca objętego nim okresu.

Od 15.3.2019 r. taki rolnik lub zarządca zmienia, przy udziale odpowiednio doradcy rolno-środowiskowego lub eksperta przyrodniczego, plan działalności rolno-środowiskowej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku następującym po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność.

Wspomniany wyżej rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR do 15 lipca roku następującego po roku, za który przyznano mu płatność, kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, zmienionego w powyższy sposób. Natomiast w przypadku zmiany w takim informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia (chodzi o wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne), w ramach realizowanego zobowiązania lub zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania, rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego ARiMR do 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu.

Czynność złożenia tych dokumentów przez rolnika lub zarządcę dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, uważa się za dokonaną w terminie.

Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:

  • wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed 15.3.2019 r.,
  • zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od tego dnia

– stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu przed zmianami.