Od 27.3.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 21.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 570).

W rozporządzeniu określono nowe wzory formularzy w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP oraz CIT/PGK. Wzory te zostały dostosowane do zmian wynikających z ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162).

Przede wszystkim zmiany odnoszą się do zwolnień podatkowych przysługujących przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie określonym w decyzji o wsparciu i dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE).

Ponadto formularz CIT/BR Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową został dostosowany do zmian wprowadzonych ustawą z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), które zmieniają nomenklaturę pojęć w zakresie badań naukowych poprzez wprowadzenie badań aplikacyjnych, które zastąpiły badania stosowane i przemysłowe.

Dodatkowo w zakresie formularza CIT-8 i CIT-8AB wprowadza się zmiany w zakresie rozliczania podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU) – tzw. podatek od budynków – tak aby w pełni zrealizować regulacje wynikające z przepisów ustawowych.

Nowe wzory stosuje się do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od 1.1.2018 r. Jednak do 1.4.2019 r. mogą być stosowane dotychczasowe.

Do zeznań podatkowych CIT-8 i CIT-8AB składanych za 2018 r. załącznikiem jest sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.