W Dz.U. z 2018 r. poz. 1565 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.8.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Nowe wzorce uchwały spółki z o.o. przyjęły brzmienie jak poniżej:

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Uchwała nr ………. z dnia ……….

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki ……………………………………………………………

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku

obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)

zatwierdza:

1) bilans spółki;

2) rachunek zysków i strat;

3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

1) ………………………

2) ………………………

3) ………………………

WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Uchwała nr ………. z dnia ……….

§ 1

Zgromadzenie wspólników spółki ……………………………………………………………

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku

obrotowego: dzień, miesiąc, rok – data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)

zatwierdza:

1) bilans spółki;

2) rachunek zysków i strat;

3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym;

5) rachunek przepływów pieniężnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów przeciw.

Podpisy wspólników:

1) …………………..

2) …………………..

3) …………………..