Nowe formularze zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25.5.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 968). Są to wzory:

1) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych;

2) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;

3) kolejnego tytułu wykonawczego.

Nowe rozporządzenie wydano ze względu na zmianę przepisu art. 26 § 2 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten stanowi podstawę do określenia, w drodze rozporządzenia wzoru tytułu wykonawczego, jak również wzoru kolejnego tytułu wykonawczego. Wzory ww. tytułów wykonawczych stanowią załączniki nr 1-3 do nowego rozporządzenia. Wzory uwzględniają inne zmiany w zakresie elementów tytułów wykonawczych i kolejnego tytułu wykonawczego, uwzględniają też możliwość opatrywania tytułu wykonawczego zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Ponadto wzory uwzględniają zmiany wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – w zakresie oznaczenia zobowiązanego, który zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 8.8.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 850) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia (tj. do 30.4.2021 r.), pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8–9a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.