Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej wynika ze zmian, które wejdą w życie z 20.2.2021 r.. Zmiany te wprowadzone są ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego. Aktualny wzór tytułu wykonawczego takiej możliwości nie przewiduje, co spowodowało konieczność jego zmiany.

We wzorze tytułu wykonawczego, stanowiącym załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia, dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej w zakresie rezygnacji z zaokrąglania należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Zatem określono nowy wzór:

1) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych,

2) tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym,

3) kolejnego tytułu wykonawczego.

Wzory te stanowią załącznik do rozporządzenia. Z dniem 20.2.2021 r. utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Finansów z 25.5.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz U. poz. 968). Jednak „stare” wzory tytułów wykonawczych będą mogły być stosowane jeszcze w ciągu 6 miesięcy licząc od 20.2.2021 r.