Od 1.1.2020 r. obowiązują dwa nowe rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2019 r.: w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. po. 2502) oraz w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2537). Nowe wzory sprawozdań poszerzono o indywidualne dane sprawozdawcze.

Nowe rozporządzenia wydano w związku z wejściem w życie ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200; dalej: RozSpPodU). Nowe wzory sprawozdań APA-P oraz APA-C obejmują zmieniony zakres informacji sprawozdawczych, jak również dostosowanie używanej terminologii do przepisów w zakresie cen transferowych oraz uprzednich porozumieniach cenowych. W sprawozdaniu uwzględnia się w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych, okres stosowania metody oraz sposób prezentacji indywidualnych informacji, których zakres jest określany w uprzednim porozumieniu cenowym.

Obowiązkiem złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego objęte są wyłącznie podmioty, którym wydano uprzednie porozumienie cenowe w rozumieniu art. 81 ust. 1 RozSpPodU.

Obowiązek składania sprawozdania na nowym wzorze dotyczy również podmiotów, które uzyskały decyzję w sprawie porozumienia wydaną na podstawie przepisów działu IIA ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), jednak w tym wypadku nie ma zastosowania rozszerzony zakres obowiązku sprawozdawczego. Takie podmioty wykazują w sprawozdaniu wyłącznie: dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych oraz okres stosowania metody.

Na podstawie art. 107 ust. 1 RozSpPodU, którym Szef KAS wydał uprzednie porozumienie cenowe, składają Szefowi KAS sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zatem podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych bądź osób fizycznych, którzy uzyskali uprzednie porozumienie cenowe składają Szefowi KAS sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego APA-C bądź APA-P w terminie właściwym do złożenia zeznania podatkowego.