Od 1.1.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 13.12.2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2429). Opublikowano w nim nowe wzory dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stąd w rozporządzeniu zostały określone nowe wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D, które pozwalają na wykonanie obowiązków przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego.

Nowe formularze uwzględniają zmiany wynikające m.in. z:

1) ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126) która obowiązuje od 1.1.2019 r. Ustawa ta zmieniła termin do złożenia zeznania PIT-28 i PIT-28S. Obecnie zeznanie składa się od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przy czym zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym;

2) ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), która weszła w życie 1.1.2019 r. Na jej podstawie, podatnik informuje w zeznaniach PIT-28 i PIT-28S o wybranej metodzie ustalania daty powstania przychodów, o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu, jak również o okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę jawną, w której podatnik jest wspólnikiem (zał. PIT-28/B);

3) ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246) obowiązującej od 1.1.2019 r., która wprowadziła możliwość odliczenia wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które podatnicy mogą wykazywać w PIT/O;

4) ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), która zmieniła art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU). Na tej podstawie odliczeniu od dochodu podlegają również darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy. Podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również może dokonać odliczenia takiej darowizny, po raz pierwszy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.

Ponadto zrezygnowano z określenia wzoru formularza PIT-28/A z uwagi na dostępność podawanych w nim danych (np. siedziba lub adres prowadzonej działalności) w Rejestrze CEiIDG.

Nowe wzory znajdą zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1.1.2019 r. oraz odliczeń dokonanych od tego dnia.