W związku ze zmianami ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.; dalej: PDOPrU), wynikającymi z ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2122), która wprowadziła m.in. nowe rozwiązanie w postaci opodatkowania spółek kapitałowych ryczałtem, konieczne stało się przygotowanie nowych formularzy podatkowych.

Na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 PDOPrU na podatników, którzy chcą wybrać opodatkowanie ryczałtem (zgodnie z rozdziałem 6b PDOPrU), nałożony został obowiązek złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany tym podatkiem zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Zawiadomienie mają obowiązek złożyć także podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5 lub 6 oraz ust. 2 PDOPrU (tj. spółki podlegające restrukturyzacji), które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli złożą przedmiotowe zawiadomienie w 2021 r.

Ponadto na podstawie art. 28s ust. 1 PDOPrU w okresie stosowania opodatkowania ryczałtem wspólnicy zobowiązani zostali do składania spółce będącej podatnikiem oświadczenia o posiadanych przez nich, w sposób bezpośredni i pośredni, udziałach (akcjach), ogóle praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych prawach majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Oświadczenie każdy wspólnik zobowiązany będzie składać spółce w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka ta opodatkowana będzie ryczałtem. W przypadku zmiany stanu faktycznego obowiązek ten należy będzie wykonać w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.

W konsekwencji powyższych zmian przygotowano rozporządzenie w sprawie wzorów zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych przygotowano wzór:

1) zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-R),

2) oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (OSW-R).

Wzory te mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1.1.2021 r.