W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1268 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa wzory m.in.:

1) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, CIT-6R(5) -załącznik nr 1;

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, CIT-6AR(4) -załącznik nr 2;

3) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, CIT-10Z(4) -załącznik nr 4;

4) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, CIT-11R(4) – załącznik nr 5;

5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, CIT-8(26) – załącznik nr 6;

6) oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, CIT-5(11) -załącznik nr 8;

7) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, CIT-8/O(13) -załącznik nr 9;

8) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach, CIT-D(6) – załącznik nr 10;

9) informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, CIT-7(11) -załącznik nr 11;

10) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, IFT-2/IFT-2R(8) – załącznik nr 12;

11) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, CIT/BR(4) – załącznik nr 13.

Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1.1.2018 r. Natomiast płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2018 r. oraz zakończył się po 31.12.2017 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.