Przygotowane wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych są nową wersją wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 20.7.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Nowe wzory są dostosowane do ustawy nowelizującej z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe zasady naliczania kosztów egzekucyjnych, stąd zaistniała potrzeba zmiany wszystkich wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Na pierwszej stronie wszystkich wzorów dokumentów została dodana tabela, w której organ egzekucyjny będzie wskazywał wysokość kosztów egzekucyjnych z rozbiciem na kwotę opłaty manipulacyjnej, opłaty za czynności egzekucyjne, wydatków egzekucyjnych, opłaty egzekucyjnej oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto dodano dwa nowe wzory:
1) protokół zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy (załącznik nr 9) oraz
2) zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy (załącznik nr 10)
co spowodowane jest zmianami wprowadzonymi do KSH.