Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1268 ze zm.). Nowe rozporządzenie, oprócz dotychczasowych wzorów uwzględniających zmiany w przepisach, wprowadza nowe wzory formularzy, które będą stanowić załącznik do zeznań CIT-8 i CIT-8AB:

– informację o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM),

– informację o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP),

– informację o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW).

Wzory formularzy stanowiące załączniki do projektowanego rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1.1.2019 r. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2019 r. oraz zakończył się po dniu 31.12.2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.