Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin. W rozporządzeniu określono wzór:

1) deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);

2) deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG).

Wydanie rozporządzenia spowodowane zostało koniecznością dostosowania wzoru stosowanego w odniesieniu do ropy naftowej lub gazu ziemnego (deklaracja KOP-RG) do zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin ustawą z 11.9.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978) tj. uchylenia ust. 4 w art. 7a ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Powyższy przepis regulował kwestię wydobycia gazu ziemnego będącego kopaliną towarzyszącą, gdzie wartość wydobytego gazu ziemnego stanowiła kwota przychodu wynikająca z dostawy tego gazu dokonanej w danymi miesiącu. W konsekwencji tej zmiany gaz ziemny wydobywany jako kopalina towarzysząca został objęty opodatkowaniem na zasadach ogólnych dla gazu ziemnego. Określono też nowy wzór deklaracji stosowany w odniesieniu do miedzi i srebra (KOP-MS). Wprowadzone w nim zmiany mają charakter aktualizujący i porządkujące. Nowe wzory zaczną obowiązywać od rozliczeń za lipiec 2021 r., przy czym dotychczasowy wzór deklaracji w zakresie miedzi i srebra będzie można stosować do 30 września 2021