Zmiany wynikają z obowiązującego od 1.2.2019 r. rozporządzenia ministra finansów z 21.1.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 193).

Przepisem art. 20 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) wprowadzono zmiany do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Zmiany te dotyczą uproszczenia w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty podatku naliczonego i przyśpieszenia zwrotu VAT.

Pierwsze rozwiązanie polega na tym, że w przypadku podatników:

1) dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej(art. 87 ust. 5 VATU),

2) nie dokonujących w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 VATU (art. 87 ust. 5a VATU);

– nie ma konieczności ubiegania się o zwrot podatku VAT poprzez złożenie odrębnego wniosku (VAT-ZZ).

Drugie rozwiązanie wprowadza uproszczenie dla podatników ubiegających się o przyspieszenie zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 VATU, zgodnie z którym nie mają oni obowiązku złożenia odrębnego wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku (VAT-ZT).

Powyższe zmiany powodują konieczność dostosowania wzorów deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) oraz w objaśnień do tych deklaracji. Ze wzorów VAT-7(18) i VAT-7K(12) usunięto pola 69 i 70 z części G. We wzorach deklaracji i objaśnieniach uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające i redakcyjne.

Wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K wraz z objaśnieniami w dotychczasowej wersji mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).