Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dostosowuje ono składane przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D do wprowadzonych zmian ustawowych.

Nowe wzory formularzy określone w załącznikach do projektu rozporządzenia stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1.1.2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Nie dotyczy to przypadków, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1.1.2021 r. Natomiast utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Finansów z 13.12.2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2429).