Nowe rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R), potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR), a także zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania m.in. czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w zał. nr 2 do ustawy z 6.12.2018 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.; dalej AkcyzU) opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).