W uzasadnieniu do projektu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących stwierdzono, że celem przygotowanych zmian jest m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (e-paragonów) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy zastosowaniu kas rejestrujących najnowszego typu (kas online). Na mocy obowiązującego rozporządzenia z 28.5.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2018 r. poz. 1206 ze zm.; dalej: KasyRejR) kasy rejestrujące posiadają jedynie możliwość wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest obowiązany wydać konsumentowi ich papierową postać. Dąży się do tego, by wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej było uzależnione od wyboru klienta i/lub podatnika (sprzedawcy).

Obecnie kasy rejestrujące, zgodnie z obowiązującym KasyRejR, nie mają możliwości wyboru opcji pozwalającej na niedrukowanie paragonów fiskalnych. Dla pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest wprowadzenie odpowiednich, nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom wprowadzonym w ustawie o podatku od towarów i usług (w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 oraz ust. 9), które obejmowałyby istotne zmiany dotyczące e-paragonu. Przygotowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów ustawy i zastąpi KasyRejR.

W projektowanym rozporządzeniu określono nowe definicje i dostosowano terminologię do nowych wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Przepisy nowego rozporządzenia mają wejść w życie 1.5.2021 r. Potwierdzenia wydane dla kas na podstawie KasyRejR mają zachować ważność przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.