Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28.5.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r., poz. 1206) utraciło moc obowiązującą 1.5.2021 r.

Obecnie trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących – zarówno w zakresie kas on-line, jak i kas z elektronicznym zapisem kopii. Przepisy te muszą być poddane procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej i do czasu jej ukończenie, zgłaszające państwo członkowskie nie może przyjąć danych przepisów technicznych.

Ważność dotychczasowych potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych kas

Brak więc aktualnych przepisów dotyczących warunków technicznych kas rejestrujących. Jednak Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie wpływa na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań (kryteriów i warunków) technicznych dla kas rejestrujących.

Potwierdzenie, że kasy rejestrujące spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a VATU i wymagania techniczne dla kas rejestrujących, zgodnie z art. 111 ust. 6c VATU wydaje się na czas określony. Minister stwierdził, że podmiot, który uzyskał potwierdzenie, które nie zostało cofnięte, nie może ponosić konsekwencji niewydania aktu prawnego przez organ władzy publicznej. Wydane potwierdzenia i prawa z nich wynikające stanowią prawa nabyte, które podlegają ochronie prawnej. Zatem chwilowy brak obowiązującego rozporządzenia w zakresie warunków technicznych kas rejestrujących nie powoduje utraty mocy obowiązujących potwierdzeń. Jednocześnie ministerstwo zapewnia, że wydane z opóźnieniem nowe rozporządzenie będzie się odnosiło do dotychczasowych potwierdzeń, wyraźnie potwierdzając utrzymanie ich w mocy. Do postępowań w sprawach potwierdzeń wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Nowe rozporządzenie

Przygotowane nowe rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących ma m.in. umożliwić przesyłanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (e-paragon) do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy zastosowaniu kas rejestrujących najnowszego typu (kas on-line). Dotychczasowe przepisy umożliwiają jedynie to, że kasy posiadają możliwość wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest obowiązany wydać konsumentowi ich papierową postać. W rozporządzeniu określono nowe definicje i dostosowano terminologię tak, by wymagania dla kas rejestrujących przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (kas on-line) odpowiadały zmienionemu stanowi prawnemu.