Polega na dodaniu pkt 13a w art. 4 ZamPublU, tj. nowej przesłanki wyłączającej stosowanie ZamPublU do umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z 3.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przepisy ZamPublU nie mają zatem zastosowania do powierzania spółce celowej w drodze umowy zarządzania:

1) prawami do wyników działalności naukowej lub do know-how związanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezpośredniej

2) infrastrukturą badawczą.