Ustawa z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) daje nowe uprawnienie radzie gminy. To ona bowiem będzie uprawniona do ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w formie uchwały w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zgodnie z projektem inwestycja mieszkaniowa to przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową, natomiast inwestycja towarzysząca – inwestycję w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy: sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650), dróg publicznych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących

Ustawa określa, co powinien zawierać wniosek inwestora, organy, które będą współdziałały (opiniowały wniosek), szczegóły, jakie powinna zwierać uchwała rady gminy, standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. W załażeniu uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wiąże organ wydający pozwolenie na budowę. W zakresie wniosku inwestora o realizację inwestycji mieszkaniowej nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.), zgodnie z którą ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi nie będą stosowane, jeśli obrót tymi nieruchomościami ma związek z inwestycjami mieszkaniowymi.

Podpisana ustawa stanowi także, że do inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, w granicach administracyjnych miast, nie stosuje się przepisów ustawy z 3.2.1985 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) w zakresie gruntów rolnych.

Ustawa utraci moc z dniem 31.12.2028 r.