Nowy rok przyniósł zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, ale też spółek jawnych, które do tej pory były transparentne podatkowo. Od stycznia podatnikami podatku dochodowego od osób parwnych stały się te spółki, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz o podatnikach podatku PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej.

W takiej sytuacji, podatnikiem CIT stanie się ta spółka jawna, które jednym z udziałowców jest np. spółka z o.o. Może się od tego uwolnić, jeśli dopełni, przewidzianych w ustawie formalności.

Tym warunkiem jest złożenie na formularzu CIT-15J w odpowiednim terminie informacji o podatnikach podatku dochodowego, którzy mają prawo do udziału w zyskach spółki (pośrednio lub bezpośrednio). Zgłoszenie musi być wysłane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Informację muszą też dostać naczelnicy urzędów skarbowych właściwych dla podatników, osiągających dochody ze spółki.

Powinny teraz o tym pamiętać spółki jawne, które powstały po 31.1.2021 roku, deklarację muszą złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego. Ponieważ spółka jawna powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru, o tym, do kiedy ma czas na złożenie deklaracji rozstrzygnął Minister Finansów. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra, początkiem roku obrotowego jest dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, a ten z kolei przypada w dniu pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Spółka, która przed tym dniem złoży deklarację, nie będzie musiała płacić podatku.

Spółki komandytowe, przekształcające się w jawne w celu uniknięcia płacenia CIT, w których jednym ze wspólników jest np. spółka z o.o. powinny pamiętać, że nie dojdzie przy tej okazji do rozpoczęcia nowej działalności, dlatego nie będą mogły złożyć deklaracji na formularzu CIT-15J. W tej sytuacji można rozważyć wyłączenie spółki z o.o. przed przekształceniem z grona wspólników – nie będzie spełniony jeden z warunków objęcia podatkiem CIT.

Jeśli w trakcie roku obrotowego informacje o składzie podatników ulegną zmianie, spółka jawna musi je zaktualizować w ciągu 14 dni, licząc od dnia zajścia zmian w składzie podatników. Niedotrzymanie tego terminu oznacza stanie się podatnikiem CIT.