Obecne rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454 ze zm.) obowiązuje tylko do końca tego roku. Zatem niezbędne jest wydanie nowych regulacji w tym zakresie. Z projektu nowego rozporządzenia wynika, że większość obowiązujących obecnie zwolnień ze stosowania kas zostanie utrzymana, jednak w wielu przypadkach pojawią się dodatkowe warunki do spełnienia.

Dodatkowe warunki stosowania zwolnienia

Proponuje się, aby stosowanie zwolnienia z ewidencjonowania na kasie uzależnione było od tego, czy świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą w przypadku m.in.:

1) dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych;

2) usług komunalnych (związanych z dostarczaniem wody, dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne);

3) usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych.

Zatem podatnicy, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy dla ww. czynności, będą musieli od 1.1.2019 r. wystawiać faktury na rzecz wszystkich osób fizycznych nieprowadzących działalności, aby nadal z niego korzystać.

Podobnie, w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnia się od tego, czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą lub czy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK na rachunek podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Limit zwolnienia

Warunki stosowania najpopularniejszych zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas zostają bez zmian. Przykładowo utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł zarówno dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zmiany w PKWiU

Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono oznaczanie towarów i usług za pomocą PKWiU 2015 w miejsce PKWiU 2008. Zatem podatnicy powinni dokonać reklasyfikacji oferowanych towarów i usług z PKWiU 2008 na PKWiU 2015, aby sprawdzić, dla których z nich zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych będzie aktualne w 2019 r.