Nie obowiązuje więc już rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2018 r. poz. 2527). Dodano nowy wykaz, doprecyzowano informację o stosowaniu współczynnika korygującego stawkę opłaty za składowanie odpadów oraz przenumerowano załączniki.

Wprowadzenie

Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wprowadzenia do porządku prawnego nowego rodzaju opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1, 1a i 4 ustawy z 27.4.2001 r. ‒ Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod) opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 
  • wydane uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.; dalej: SysHandEmGazCiepłU); 
  • składowanie odpadów.

Nową opłatę za wydane uprawnienia do emisji zobligowane są uiszczać tylko podmioty uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego, który rozliczył emisję gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami, zgodnie z przepisami SysHandEmGazCiepłU nie ponosi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w zakresie, w jakim emisja tych gazów została rozliczona uprawnieniami do emisji (art. 273 ust. 4 PrOchrŚrod).

Nowy wykaz

W nowym rozporządzeniu zamieszczono, poza dotychczas obowiązującymi wzorami, nowy wzór wykazu zawierającego informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz informacje o wysokości należnych opłat (załącznik nr 2). Załącznik zawiera:

  • Tabelę A ‒ Wprowadzanie gazów do powietrza objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Tabelę B ‒ Liczba uprawnień do emisji

W nowym wzorze zobowiązany podmiot będzie informował o wielkości emisji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, m.in. zamieszczając w wykazie dane pozwalające ustalić wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w przypadku gdy podmioty nim objęte nie umorzą odpowiedniej liczby uprawnień. Chodzi w tym przypadku o łączną wielkość emisji z instalacji, wielkość emisji rozliczonej i nierozliczonej w podziale na CO2, N2O, PFCs w ekwiwalencie w rozumieniu art. 2 pkt 4 SysHandEmGazCiepłU.

We wzorze prowadzący instalacje i operatorzy statków powietrznych będą wprowadzali także informacje na temat:

  • liczby uprawnień do emisji wydanych w danym roku, 
  • liczby uprawnień do emisji zwróconych w danym roku, 
  • kwoty przeznaczonej do pomniejszenia kwoty opłaty za wydane uprawnienia do emisji, 
  • kwoty opłaty zaliczonej na poczet przyszłych zobowiązań po dokonaniu pomniejszenia,
  • stawki opłaty oraz wysokości nadpłaty z tytułu zwrotu nadmiarowo wydanych uprawnień do emisji z lat poprzednich.

Zmiana w zbiorczym wykazie

W celu dostosowania zbiorczego wykazu do nowego wzoru, we wzorze wykazu zbiorczego zawarto konsekwentnie informacje o wysokości opłaty z tytułu wydanych uprawnień do emisji. Ponadto załącznik nr 4 (zbiorczy wykaz) zawiera także informacje na temat wysokości kwoty opłaty z tytułu emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, która nie została rozliczona.

Obecnie wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat składa się z następujących pozycji:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

1.1 Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza

1.2 Przeładunek benzyn silnikowych

1.3 Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

1.4 Silniki spalinowe

1.5 Chów lub hodowla drobiu

I Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem

2. Wprowadzanie gazów do powietrza z tytułu emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, która nie została rozliczona

II Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tytułu emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, która nie została rozliczona ogółem

3. Wydane uprawnienia do emisji

III Wysokość opłaty za wydane uprawnienia do emisji ogółem

4. Składowanie odpadów

4.1 Odpady składowane selektywnie

4.2 Odpady składowane nieselektywnie

IV Wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem

Suma opłat ogółem [zł]

Doprecyzowanie w wykazie dotyczącym składowania odpadów

Jak wynika z uzasadnienia do zmienionego rozporządzenia, w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi stosowania współczynnika 0,25 dla jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów o kodach 19 05 99 i 19 06 04 wytwarzanych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będących stabilizatem spełniającym określone wartości parametrów, w tym spalania – zaistniała potrzeba sformułowania dodatkowego objaśnienia.

Za składowanie stabilizatu spełniającego określone wymagania można naliczyć opłatę obniżoną (0,25 stawki), bez względu na sposób (selektywny czy nieselektywny) składowania stabilizatu.

Dla uzyskania pełnej jasności zapisów dotyczących stosowania współczynnika 0,25 ‒ w załączniku nr 3 do rozporządzenia dodano przypis 5 w tabeli A w odniesieniu do odpadów nieselektywnie składowanych.