W związku ze zmianą art. 3 ust. 11 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 859), nastąpi uchylenie bezpośrednie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. W konsekwencji konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, które co do zasady powiela dotychczasową regulację. Dodatkowo z uwagi na potencjalne nadużycia wynikające z braku możliwości rozróżnienia-bez specjalistycznej aparatury-metanolu syntetycznego i niesyntetycznego (jedynie niesyntetyczny podlega zgłoszeniu), przewidziano objęcie metanolu syntetycznego systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Do dnia 31 stycznia 2021 r. systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi nie jest objęty przewóz towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce, które przemieszczane są na podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.