Jednocześnie nowe rozporządzenie (opublikowane w Dz.U. z 2018 r. pod poz. 939) uchyliło dotychczas obowiązujące rozporządzenie MEN z 18.1.2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170). Nowe rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół dotychczasowego oraz nowego ustroju szkolnego. Przy czym przepisy odnoszące się do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół podstawowych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych w okresie przejściowym określone zostały w przepisach przejściowych (wzory znajdują się w załączniku 7 do nowego rozporządzenia). Przepisy przejściowe określają także poszczególne lata szkolne, w których będą obowiązywały wzory druków dla szkół dotychczasowego ustroju szkolnego, a także lata szkolne, od których będą stosowane nowe wzory druków.

Chociaż w większości nowe rozporządzenie przewiduje analogiczne rozwiązania, jak w uchylonym rozporządzeniu, wprowadzonych zostało również kilka zmian. Poniżej wskazano część z nich.

W § 25 rozporządzenia dokonano usprawnienia procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów. Zgodnie z nowymi przepisami apostille będzie nadawał:

1) w odniesieniu do świadectw i indeksów wydawanych przez szkoły – właściwy kurator oświaty,

2) w odniesieniu do świadectw wydawanych przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c PrOśw oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP – minister właściwy ds. oświaty i wychowania,

3) w odniesieniu do świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectwa dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez OKE – dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.

W § 21 ust. 1 wprowadzona została możliwość wprowadzenia zmiany imienia (imion) lub nazwiska w dokumentacji w sytuacji, gdy do zmiany imienia lub nazwiska doszło na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego . Dotychczas przepisy wskazywały wyłącznie na decyzję albo orzeczenie wydane w postępowaniu w sprawie zmiany płci. Równocześnie w przypadku, gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpi przed dniem ukończenia szkoły, trzeba będzie założyć arkusz ocen na nowe imię (imiona) lub nazwisko – co ma zagwarantować większą ochronę prywatności takich osób.

Nowy druk świadectwa dojrzałości – druk nr 61, określony w załączniku 3 do rozporządzenia. W § 65 ust. 2 określono okoliczności jego wydawania w danych latach szkolnych.

Rozporządzenie wprowadziło rozwiązanie pozwalające na wydawanie uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych. Informacje dotyczące wydawania legitymacji oraz ich wzory określa załącznik 4 do rozporządzenia. Legitymacje elektroniczne pozwolą m.in. na kodowanie na nich dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji będzie decydował dyrektor za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

W § 16 ust. 10 rozporządzenia wprowadzono nowe rozwiązanie, zgodnie z którym świadectwo wydawane przez szkołę, zamiast przez wychowawcę klasy może zostać podpisane przez innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora lub kierownika szkoły .