Nowe rozporządzenie częściowo powtarza poprzednią regulację. Część przepisów została jednakże uproszczona. W zakresie zmian merytorycznych powiązano wymagania stawiane wobec kandydatów na dyrektorów szkól artystycznych z nowymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Przepisy PrSzkolWyżN weszły w życie z 1.10.2018 r. Od tego dnia, stosownie do art. 276 ust. 1 PrSzkolWyżN, nauczyciel akademicki może być ukarany karą;

 1. upomnienia;
 2. nagany;
 3. nagany z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10%–25% na okres od miesiąca do 2 lat;
 4. pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat;
 5. pozbawienia prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
 6. wydalenia z pracy w uczelni;
 7. wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
 8. pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

W rozporządzeniu w § 1 ust. 1 pkt 7 dodano obowiązek spełnienia w przypadku nauczycieli akademickich wymogu nie karania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 PrSzkolWyżN.

Rozszerzenie katalogu kandydatów zatrudnionych dotychczas w administracji publicznej

Zgodnie z § 8 rozporządzenia z 2018 r. stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w szkole artystycznej, zespole szkół artystycznych, placówce artystycznej mógł zajmować również spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, dla danego typu szkoły artystycznej lub rodzaju placówki artystycznej, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych. 

W aktualnym rozporządzeniu przepis dotyczący kandydatów zatrudnionych dotychczas w administracji publicznej został przeniesiony do § 7, ale również dodano do tego przepisu kolejną grupę pracowników. Mianowicie w rozporządzeniu wprowadzano możliwość objęcia stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole i placówce artystycznej przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który jest zatrudniony na stanowisku:

 1. innym niż określone w pkt 1 (tj. stanowisku niewymagającym kwalifikacji pedagogicznych);
 2. na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, 
 3. znajdującym się w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowych komisjach egzaminacyjnych. 

Przepisy nowego rozporządzenie dostosowano do nowych wymaganych poziomów oceny pracy nauczyciela mając na względzie zmiany wprowadzone w systemie oceniania nauczycieli ustawą z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). Z zasady definiuje się wymagany poziom uzyskanej oceny pracy nauczyciela jako bardzo dobry w ciągu ostatnich odpowiednio trzech, czterech lub pięciu lat, w zależności od obejmowanego stanowiska, zamiennie z uzyskaną w okresie ostatniego roku przed objęciem funkcji pozytywną oceną dorobku zawodowego.