W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 724 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 12.4.2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Kultury z 30.4.2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629).

W rozporządzeniu określono zasady przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Z rozporządzenia wynika, że konkurs ogłasza organizator instytucji kultury, a informację o zamiarze ogłoszenia konkursu podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w BIP oraz pracownikom instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji, nie później niż:

1) na rok przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej;

2) na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie podmiotowej w BIP instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej;

2) na stronie podmiotowej w BIP organizatora oraz na jego stronie internetowej;

3) w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników co najmniej: jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym regionalnym;

4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

W celu przeprowadzenia konkursu organizator ustala szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej, a także określa harmonogram pracy komisji.