Nowe rozporządzenie MRPiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów – zastąpi rozporządzenie MPiPS z 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 804).

Nowe rozporządzenie określi nowe wzory m.in.: zgłoszenia do ubezpieczeń/zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej (ZUS ZUA), zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych (ZUS ZZA), zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZUS ZIUA), wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA), zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (ZUS ZIPA), informacji o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA), imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA), deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), informacji miesięcznej i rocznej dla osoby ubezpieczonej, a także nowych dokumentów – raportu informacyjnego (ZUS RIA) i oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW).

Raport informacyjny

Raport informacyjny to dokument, który pracodawca od 1.1.2019 r. będzie mógł złożyć do ZUS zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w celu stosowania nowego krótszego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (zatem pracodawca niezainteresowany stosowaniem krótszego okresu jej przechowywania nie będzie go musiał składać). Raport ten będzie zestawieniem informacji dotyczących ubezpieczonego, który został zgłoszony przez płatnika składek do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po 31.12.1998 r. a przed 1.1.2019 r., obejmującym m.in.:

– dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty – za lata kalendarzowe przypadające w okresie od 1.1.1999 r. do 31.12.2018 r. i

– datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany.

Dodatkowe informacje będą dotyczyły m.in. nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 22.5.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych i w placówkach, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (których dotyczy art. 32 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS lub art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych).

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych

Złożenie raportów informacyjnych musi być poprzedzone złożeniem do ZUS oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Takie oświadczenie płatnik składek będzie mógł złożyć do ZUS w każdym czasie. Złożenie tego oświadczenia będzie skutkowało obowiązkiem przekazania raportów informacyjnych za wszystkich ubezpieczonych. Jednocześnie oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych będzie mogło zostać odwołane do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego. Płatnik składek będzie miał obowiązek przekazania raportu informacyjnego za ubezpieczonego:

1) wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych – w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń po złożeniu ww. oświadczenia;

2) w terminie roku od dnia złożenia ww. oświadczenia – w przypadku wyrejestrowania przed złożeniem tego oświadczenia.

Złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych

Złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych – pracowników będzie skutkowało skróceniem okresu przechowywania ich dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

W przypadku pracowników zatrudnianych od 1.1.2019 r. ww. informacje będą już zawarte w nowych raportach miesięcznych składanych za nich oraz w zgłoszeniu wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, dlatego za nich nie będzie się już składać raportów informacyjnych. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych przed 1.1.1999 r. nie ma mowy o krótszym, tj. 10-letnim okresie przechowywania dokumentacji, więc nie ma też możliwości składania raportów informacyjnych. Również pracodawca niezainteresowany skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowników zatrudnionych od 1.1.1999 r. do 31.12.2018 r. nie będzie musiał składać raportów informacyjnych za tych pracowników.

Dokumenty zawarte w nowym rozporządzeniu mają być wypełniane przy użyciu kodów, których wykaz będzie określony w załączniku do rozporządzenia.