Z dniem 15.4.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.4.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 666 dalej: rozporządzenie). Należy zaznaczyć, że z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia na podstawie art. 8 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219 ze zm.) utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069).
Przepisy rozporządzenia określają co do zasady obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Rozporządzenie dopuszcza wyjątkowo możliwość prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej w przypadku, gdy wynika to z przepisów rozporządzenia lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Natomiast prowadzenie dokumentacji w jednej z wybranej postaci wyklucza prowadzenie dokumentacji w drugiej nich.
W rozporządzeniu określono również sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, jej rodzaje oraz wzory dokumentacji medycznej. Rozporządzenie precyzuje także zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

Trzeba zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia dopuszczają możliwość prowadzenia przez podmioty dokumentacji medycznej na dotychczasowych zasadach na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania do 31.12.2020 r.