Konieczność wydania nowego rozporządzenia była spowodowana zmianami wprowadzonymi ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.). Ustawa nowelizująca z 2018 r. m.in. zmieniła kryteria postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia – zrezygnowano z brania pod uwagę szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia. Placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zostały zastąpione centrami kształcenia zawodowego. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w rozporządzeniu.

W rozporządzeniu określono jednolite obowiązujące na terenie całego kraju zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

  1. szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej; 
  2. oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
  3. szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem trzyletniej szkoły specjalnej przysypiającej do pracy, dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku; 
  4. szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej; 
  5. szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Rozporządzenie jednoznacznie określa w § 6 ust. 2, które z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podlegają przeliczeniu na punkty. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Należy pamiętać, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6, art. 19 ust. 1 pkt 6, art. 21 ust. 1 pkt 3 FinZadOśwU przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio także do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Postępowanie rekrutacyjne do ww. placówek niepublicznych przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 6 PrOśw.